เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวิฑูรย์  บุญหนัก


        ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางลภัส  แจ่มใส

นางสาวสุภาพร  นิกรสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     นางสาวนันทิดา  บุตรเต นางสาวชนิดา  ทาสุคนธ์ นายชัยวิชิต  ทองพราว
ผู้ช่วยงานธุรการ ผู้ช่วยงานเจ้าพนักงานสาธารณสุข
พนักงานขับรถประจำรถขยะนายสุวรรณ  คงเล็ก นายสันติ  สุจิมงคล
นายเด่น  เหล่าผา
พนักงานเก็บขยะ
พนักงานเก็บขยะ
พนักงานกวาดถนน
     นายสนั่น  ขันสุขะ
นายวีระพงษ์  ฝ่ายจำปา
นายทรงเดช  ผลผดุง
พนักงานกวาดถนน
พนักงานกวาดถนน
พนักงานขับอเนกประสงค์
นายณัฐกร  สิงห์สุวรรณ
นายณัฐพงษ์  กระวน นายวีระพงษ์  วิไชยวงษ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ
พนักงานกู้ชีพนายอดิสรณ์  พันลูกท้าว
นางอัญชลี  ปริปุณนัง
นางธนพร  โสกัณฑัต
พนักงานงานภารโรงตลาดสดเทศบาลฯ
อาสาบริบาลท้องถิ่น
อาสาบริบาลท้องถิ่น