เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสุพัฒน์  ทองจันทร์


ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวจีรพรรณ  ดีบุรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ครู 


นางนุศรา  มัสสุตรี
นางสาวกิ่งแก้ว ภาคูณ
ผู้ดูแลเด็ก   (พนักงานจ้างภารกิจ)
ผู้ดูแลเด็ก   (พนักงานจ้างภารกิจ)นางสาวจันทร์สุดา  สอนสุภาพ
นางสาวปานทิพา  พรมลอย
ผู้ช่วยงานธุรการ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัตนา  คณะศิริวงค์
นางสมเพศ  ภูกองชนะ นางอุ่นจิตร จันทบับภาศรี
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
แม่ครัว แม่บ้าน