เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายธงชัย  บุตรเต


ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำลน้ำสวยโทร.084-9523741

นางสาวเมธาพร  ทะวิชัย

หัวหน้าสำนักปลัด
  โทร.088-3355054  
 

 
  นางสาวกาญจนา  ศรีบุรินทร์  
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
     

นาวสาวเมธาพร  ทะวิชัย
นายธงชัย  บุตรเต
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.088-3355054 โทร.084-9523741
นายวิฑูรย์  บุญหนัก
นายสุพัฒน์  ทองจันทร์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.089-7141818
โทร.087-0828251