เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวเมธาพร  ทะวิชัย


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
 
 นางสาวกาญจนา ศรีบุรินทร์
 นาวสาวธันยนันท์ สายจันทร์
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนางสาวดวงเดือน  วันทา
นางสาวเนตรชนก  พันลูกท้าว นายวันรบ  ชำนิกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนางนันทนา  หลวงกอง
นายติณช์นกรณ์  จันทร์ปิตุ นายสุทธิพงษ์  จันทร์ปิตุ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายยอด  สาลาสุดตา นายยุทธนา  บุตรราช
นางสาวสุพัตรา  เจริญเพชร
(พนักงานขับรถยนต์)
ลูกจ้างประจำ

(พนักงานขับรถยนต์)
พนักงานจ้างประจำ
ผู้ช่วยงานธุรการงานการเจ้าหน้าที่

นางสาวนัดดาพร  อาจแก้ว
นางสาวลักษณ์ธีรา  เกษเกษร
นายพงศ์อิศรา  แก้ววงศ์แสน
ผู้ช่วยงานธุรการฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยงานธุรการงานป้องกันฯ
พนักงานดับเพลิง
นายพิชิต   ชุมพล
นายศราวุธ  เกษเกษร นายวีระพล  อุดคำเที่ยง
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
นายวรากร  บุตรเต นายธนวรรธน์  จันสด นางสาวจิดาภา  โตจาก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์ พนักงานทำความสะอาด