เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นายโสภณ  อริยะสุข
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย
โทร.064-7964293


ร.ต.ท.สามารถ  สร้อยพรม
นางสุพรรณี  วีระเสรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย
โทร.089-9424738
โทร.089-8624664


นายพงศ์พันธุ์  คงเติม
นางสาวจิรภา  หอมบุบผา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย
โทร.098-1040811 โทร.086-3407299


นายธงชัย  บุตรเต
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำสวย
084-9523741