เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


กิจกรรมปฏิญาณตนและพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565


นายโสภณ อริยะสุข นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ร่วมพิธีปฏิญาณตน พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ณ ห้องประชุมสภาสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวย

2022-06-27
2022-06-02
2022-03-17
2022-01-25
2022-01-10
2022-01-10
2021-12-29
2021-12-24
2021-12-03
2021-11-22