เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


กิจกรรม การแสดงออกถึงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทจริตคอรัปชั่นและกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทจริต และปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ภายแนวคิด ZERO Tolerance


ด้วยเทศบาลตำบลน้ำสวย โดยนายโสภณ  อริยะสุข นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย ได้วางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านป้องกันและต่อต้าน การทจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคุณภาพบุคคลกรสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวย ให้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและเป็นการถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จึงได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ต้านการทุจริต และปลูกจิตสำนึกคุณธรรม ภายใต้แนวคิด ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ในวันที 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ทำงานสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย นำโดยนาโสภณ อริยะสุข นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานของสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวยทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

2022-06-27
2022-06-02
2022-03-17
2022-01-25
2022-01-10
2022-01-10
2021-12-29
2021-12-24
2021-12-03
2021-11-22