วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2565
จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-9114 เลย (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรร่วมใจ ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฤาษี บ้านนาน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กป่าช้าบ้านวังแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงดอนเจ้าปู่ บ้านซำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารรสุขฯ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างโครคงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรลูกรังสายนาแปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง