รางวัลและความภาคภูมิใจของเราชาวเทศบาลตำบลน้ำสวย

award

123112308 350373006070160 3704712209110868586 n

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

map1

ข้อพื้นฐานเทศบาลตำบลน้ำสวย

ที่ตั้ง/อาณาเขต

          เทศบาลตำบลน้ำสวย   ตั้งอยู่บนเนินสลับกับที่ราบระหว่างเชิงเขา ประกอบด้วยหมู่บ้านในเขตเทศบาล 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านเพีย หมู่ที่ 3 บ้านนาน้ำมัน   หมู่ที่ 7 บ้านวังแคน และหมู่ที่ 8 บ้านซำพุ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย   มีลำห้วยน้ำลาย ห้วยซำพุ ห้วยทราย   ห้วยร่องลึกไหลและห้วยนาน้ำมันไหลผ่านเขตเทศบาลการคมนาคมเดินทางได้ทางเดียวคือทางรถยนต์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 18   กิโลเมตร โดยเดินทางไปตามทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2138   สายเลย-นาด้วง แล้วไปแยกซ้ายตามทางหลวงจังหวัด   หมายเลข 2249 สายไร่ทาม - สงเปือย โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยโดยรอบเทศบาลตำบลนาดินดำ เทศบาลตำบลนาดอกคำ และองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์

ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตติดกับ

          - ทิศเหนือ               จดเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย

          - ทิศใต้                              จดเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาดินดำ

          - ทิศตะวันออก           จดเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาดอกคำ

          - ทิศตะวันตก             จดเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์

          เทศบาลตำบลน้ำสวย   มีเนื้อที่ประมาณ 73 ตารางกิโลเมตร

ด้านการเมือง/การปกครอง

         เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลน้ำสวย ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

  1. บ้านเพีย หมู่ที่ 2
  2. บ้านนาน้ำมัน หมู่ที่ 3
  3. บ้านวังแคน หมู่ที่ 7
  4. บ้านซำพุ หมู่ที่ 8

6 ชุมชน ประกอบด้วย

  1. ชุมชนโนนสวรรค์
  2. ชุมชนนามอน
  3. ชุมชนน้ำพุพัฒนา
  4. ชุมชนน้ำพุเหนือ
  5. ชุมชนนาน้ำมัน
  6. ชุมชนวังแคน

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร      

          เทศบาลตำบลน้ำสวย   มีครัวเรือน จำนวน 1,200 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 3,624 คน                       เป็นชาย 1,806 คน เป็นหญิง 1,818 คน

ชุมชน ชาย หญิง รวม
ชุมชนโนนสวรรค์ 352 380 732
ชุมชนนามอน 312 328 640
ชุมชนน้ำพุพัฒนา 260 255 515
ชุมชนน้ำพุเหนือ 233 237 470
ชุมชนนาน้ำมัน 348 330 678
ชุมชนวังแคน 301 288 589
รวม 1,806 1,818 3,624

         

          สภาพทางสังคม

          การศึกษา

          การศึกษาในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย มีโรงเรียนมัธยม จำนวน 1 แห่ง   โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน   3   แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง จำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          ระบบบริการพื้นฐาน

          การคมนาคมขนส่ง

          การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวยมีได้ทางเดียวคือทางรถยนต์ ซึ่งใช้ถนนทางหลวงจังหวัด   หมายเลข 2249 สายไร่ทาม - สงเปือย และถนนทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2138   สายเลย - นาด้วง ระยะทางจากเทศบาลตำบลน้ำสวยถึงอำเภอเมืองเลย ประมาณ 18 กิโลเมตร โดยมีรถโดยสารประจำทางสาย เลย - บ้านสูบ ผ่านเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย

          - ถนนทางหลวงจังหวัด (เลย-สงเปือย)               1                  สาย

          - ถนน ร.พ.ช. (เพีย-ภูมะแว)                            1                  สาย

          - ถนนโยธาธิการ (เพีย-ห้วยตาด)                     1                  สาย

          - ถนนคอนกรีตในเขตเทศบาล                         66                สาย

          - ถนนลูกรังในเขตเทศบาล                             25               สาย

          - ถนนลูกรังนอกเขต                                       4              สาย

การไฟฟ้า

          เทศบาลตำบลน้ำสวย ได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และเทศบาลตำบลน้ำสวยได้ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่างแก่ราษฎรในชุมชนอย่างทั่วถึง

          การประปา

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย ได้รับบริการน้ำประปาจากระบบประปาหมู่บ้าน

 

 map2

 

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.