Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

Rules

ที่ตั้ง / อาณาเขต และเขตการปกครอง

                เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตั้งอยู่บนเนินสลับกับที่ราบระหว่างเชิงเขา ประกอบด้วยหมู่บ้านในเขตเทศบาล 4 หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  2  บ้านเพีย  หมู่ที่ 8  บ้านซำพุ  หมู่ที่ 3 บ้านนาน้ำมัน  และหมู่ที่ 7 บ้านวังแคน ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  มีลำห้วยน้ำลาย  ห้วยซำพุ  ห้วยทราย ห้วยร่องลึกและห้วยนาน้ำมันไหลผ่านเขตเทศบาล  การคมนาคมเดินทางได้ทางเดียวคือทางรถยนต์  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  18  กิโลเมตร  โดยเดินทางไปตามทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  2138  สายเลย-นาด้วง  แล้วไปแยกซ้ายตามทางหลวงจังหวัด  หมายเลข 2249  สายไร่ทาม-สงเปือย  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย โดยรอบเทศบาลตำบลนาดินดำ  เทศบาลตำบลนาดอกคำ  และองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์

ลักษณะที่ตั้ง  อาณาเขตติดกับ

 

                -  ทิศเหนือ                          จดเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย

                -  ทิศใต้                               จดเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาดินดำ

                -  ทิศตะวันออก                   จดเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาดอกคำ

                -  ทิศตะวันตก                     จดเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์

เนื้อที่                                                                                     

                เทศบาลตำบลน้ำสวย  มีเนื้อที่ประมาณ  73  ตารางกิโลเมตร   

ภูมิประเทศ

              เทศบาลตำบลน้ำสวย  มีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินสลับกับที่ราบเชิงเขา  มีลำห้วยหลักอยู่  5  สาย                     ไหลผ่าน  ได้แก่  ห้วยน้ำลาย  ห้วยทราย  ห้วยซำพุ  ห้วยร่องลึกและห้วยนาน้ำมัน  มีแหล่งน้ำซับธรรมชาติหลายแห่ง  พื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นราบประชาชนใช้ปลูกข้าว  ส่วนพื้นที่ซึ่งเป็นเนินใช้ปลูกพืชไร่และทำสวน 

ลักษณะภูมิอากาศ  แบ่งออกได้เป็น  3  ฤดู  ดังนี้

          ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึง  เดือนเมษายน

          ฤดูฝน   แบ่งออกเป็น  2  ช่วง  ช่วงแรกเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน  ถึง เดือนกรกฎาคม 

เนื่องจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  ช่วงหลังเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงปลายเดือนตุลาคม  เป็นฝนเนื่องจากพายุดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต้

          ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม  ถึงเดือนกุมภาพันธ์  สูงที่สุดเฉลี่ยทั้งวัน

วัดได้  29 °C. ต่ำที่สุดวัดได้  21 °C.   เฉลี่ยตลอดทั้งปี  ประมาณ   25 °C

ปัจจุบันเทศบาลตำบลน้ำสวย ได้แบ่งออกเป็น  4  หมู่บ้าน  ได้แก่

1) หมู่ที่  2  บ้านเพีย   ประกอบด้วย

-ชุมชนโนนสวรรค์

-ชุมชนนามอน

2) หมู่ที่  8  บ้านซำพุ  ประกอบด้วย

                -ชุมชนน้ำพุพัฒนา

                -ชุมชนน้ำพุเหนือ 

3)  หมู่ที่  3  บ้านนาน้ำมัน

4)  หมู่ที่  7  บ้านวังแคน                                             

ประชากร

       เทศบาลตำบลน้ำสวย  มีประชากรทั้งสิ้น  3,586  คน  แยกเป็น

                       -  ชาย            1,792             คน

         -  หญิง           1,794             คน  

  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  1,104  ครัวเรือน   

Read more...
Time to create page: 0.062 seconds

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.