รางวัลและความภาคภูมิใจของเราชาวเทศบาลตำบลน้ำสวย

award

123112308 350373006070160 3704712209110868586 n

ITA

ข้อมูล ITA 

ประจำปี 2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

ข้อ 01 โครงสร้าง คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร 

ข้อ 03 อำนาจหน้าที่ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

               เพจเทศบาลตำบลน้ำสวย  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 08 Q&A 

               เพจเทศบาลตำบลน้ำสวย       คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   

               เว็ปไซต์เทศบาลตำบลน้ำสวย  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 09 Social network 

               เพจเทศบาลตำบลน้ำสวย       คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   

               เว็ปไซต์เทศบาลตำบลน้ำสวย  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข้อ 010 แผนพัฒนาประจำปี คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 011 รายงานการกำกับติดตามดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     คู่มือสำหรับสารบรรณหน่วยงาน

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     คู่มือการใช้งานระบบย่อ หน่วยจัดซื้อเพิ่มโครงการ-ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาขึ้นเว็ปไซต์

                                                                  (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     คู่มือการใช้งานระบบย่อ หน่วยจัดซื้อเพิ่มโครงการ-ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาขึ้นเว็ปไซต์

                                                                  (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก)

                           คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     คู่มือการใช้งานระบบฉบับย่อ

                                                                  (ขั้นตอนการเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็ปไซต์)

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     คู่มือการใช้ระบบ INFO สำหรับผู้ใช้งานระดับ อปท.

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการ

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมุลการใช้พลังงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ  นวัตกรรมใหม่ของนักวินับท้องถิ่น

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     คัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

                           คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     คู่มือการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด

                           คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     ITA 2020

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำสวย 

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     คู่มือการปฏิบัติงาน การรับสมัครเด้กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลน้ำสวย

 

ข้อ 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     เอกสารแนะนำ กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ประกอบพาณิชยกิจ

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     เอกสารแนะนำ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ 

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนและเหตุรำคาญ

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร     คู่มือการให้บริการ การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำสวย

ข้อ 015 ข้อมูเชิงสถิติการให้บริการ             

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร    แบบรายงานสถิติการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เทศบาลตำบลน้ำสวย

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร    สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563                

ข้อ 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 017 E-Service  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 018 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 019 รายงานการกำกับติดตามรายจ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบปรมาณประจำปี คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

                        คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย เรื่อง เผยแผร่การจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 

ข้อ 022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือสรรหาพัสดุ

                        คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 

                        คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ข้อ 023 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

                        คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ 024 รายงาานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                        คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   

ข้อ 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                        คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

ข้อ 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                         คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลน้ำสวย ปีงบประมาณ 2564-2566

                         คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวย ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

                       

ข้อ 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                         คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานจ้าง

                       

ข้อ 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี        

                          คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน               

               คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ เทศบาลตำบลน้ำสวย 

ข้อ 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   

               เพจเทศบาลตำบลน้ำสวย       คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   

               เว็ปไซต์เทศบาลตำบลน้ำสวย  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 038 การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 039 แผนพัฒนาการป้องกันการทุจริต คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อ 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

           คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ข้อ 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                   คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย มาตรการป้องกันการรับสินบน 

                   คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เทศบาลตำบลน้ำสวย 

                   คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลน้ำสวย

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.