ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙

การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

1 00

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Created By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2015. All Rights Reserved.