รางวัลและความภาคภูมิใจของเราชาวเทศบาลตำบลน้ำสวย

award

วิดีโอเทศบาลตำบลน้ำสวย

Articles

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลน้ำสวย

                       ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลน้ำสวย  เกิดขึ้นจากนโยบายที่ปรารถนาจะพัฒนาพื้นที่ให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน(เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน)ซึ่งความยั่งยืนจะเน้นการพัฒนาที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาโดยอาศัยและพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อกูลต่อกันและทำให้เกิดความสมดุลซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่เทศบาลตำบลน้ำสวย ได้ยึดถือเน้นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่มาโดยตลอด

3 00

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.