วันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม

นายคงเดช โกสินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย คณะบริหาร ปลัดเทศบาลตำบลน้ำสวย รองปลัดเทศบาลฯ

ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวย

ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลยอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช

ณ บริเวณพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลยอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช ศาลากลางจังหวัดเลย

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Created By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2015. All Rights Reserved.