โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 

นายคงเดช  โกสินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวยและคณะ ได้นำคณะบริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลแร่ 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Created By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2015. All Rights Reserved.