โครงการมหกรรมเพื่อสุขภาพชุมชนนาน้ำมัน

โครงการมหกรรมเพื่อสุขภาพชุมชนนาน้ำมัน อยู่ดีมีสุข ปลอดสารเคมี

เทศบาลตำบลน้ำสวยนำโดย นายสมาน บุตรราช รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย และคณะ ร่วมกับ อสม.ชุมชนนาน้ำมัน 

จัดโครงการมหกรรมสุขภาพตรวจสารเคมีในร่างกาย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ วัดจันทร์สว่าง บ้านนาน้ำมัน

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.