ประกาศเผยแพร่ราคากลาง รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ตาม BOQ โครงการขุดลอกห้วยนาน้ำมัน ช่วงที่ ๑

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ตาม BOQ

 โครงการขุดลอกห้วยนาน้ำมัน ช่วงที่ ๑

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ตาม BOQ

 โครงการลงหินคลุกตลาดสดหลังใหม่ บ้านเพีย หมู่ ๒ 

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายกกไฮ-นาโป่ง บ้าานวังแคน หมู่ที่ ๗ 

 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ตาม BOQ

 โครงการลงหินคลุกตลาดสดหลังใหม่ บ้านเพีย หมู่ ๒ 

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายกกไฮ-นาโป่ง บ้าานวังแคน หมู่ที่ ๗ 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.