ประเภททั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุธโส)

เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุธโส)

เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุธโส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

เจ้าพนักงานการคลัง

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุธโส)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุธโส)

เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุธโส)

เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุธโส)

เจ้าพนักงานสัตวแพทย์

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุธโส)

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

พยาบาลเทคนิค

เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุธโส)

โภชนาการ

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

เจ้าพนักงานทัตสาธารณสุข

สัตวแพทย์

นายช่างโยธา

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างสำรวจ

นายช่างผังเมือง

นายช่างเครื่องกล

นายช่างไฟฟ้า

เจ้าพนักงานประปา

นายช่างศิลป์

นายช่างภาพ

เจ้าพนักงานชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุธโส)

เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุธโส)

เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุธโส)

เจ้าพนักงานป้องกัน (ปฏิบัติงาน-อาวุธโส)

 

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.