ปรเภทวิชาการ

    นักจัดการทั่วไป (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

      นักทรพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชการพัสดุ (ปฏบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักนิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักโภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

วิศวกรโยธา

สถาปนิก

นักผังเมือง

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

นักจัดการงานช่าง

นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

วิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

ภัณฑรักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.