ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

นักบริหารงานคลัง (ต้น-สูง)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

นักบริหารงานช่างสุขาธิบาล (ต้น-สูง)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.