รางวัลและความภาคภูมิใจของเราชาวเทศบาลตำบลน้ำสวย

award

Articles

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังงหวัดเลย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย

เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยตามกฎหมายว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๓ (ง)

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.