รางวัลและความภาคภูมิใจของเราชาวเทศบาลตำบลน้ำสวย

award

123112308 350373006070160 3704712209110868586 n

Articles

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

 

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารงานทะเบียนราษฎร

 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน

การกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลลดภาษีบำรุงท้องที่

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.