บุคลากรกองคลัง

                                                                

2 Amara      3 suratwadee      4 nittaya

5 tippaya      6 daragorn      7 nitsara

8 patcharee

 

              กองคลังเทศบาลตำบลน้ำสวย  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการจัดหารายได้และการควบคุมการใช้จ่ายงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีความสำคัญอย่างมากต่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล กองคลังจึงให้ความสำคัญอย่างมากซึ่งจะทำให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น โดยการปรับปรุงข้อมูลตลอดเวลาเพื่อให้เป็นปัจจุบัน พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวยมี  73 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน 6 ชุมชน แบ่งเป็น 8 Zone และ 90Block  โดยการจัดแบ่งดังนี้

1. การจัดทำแผนที่แม่บท

2. การคัดลอกข้อมูลที่ดิน

3. การสำรวจภาคสนาม

4. การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพ์สิน

จากการสำรวจของงานผลประโยชน์ จำนวนผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ 2557 แยกตามประเภท ได้ดังนี้

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน        72   ราย         จัดเก็บได้               60,952.00             บาท

2. ภาษีบำรุงท้องที่              จำนวน  1,419     ราย         จัดเก็บได้         138,482.00              บาท

3. ภาษีป้าย                            จำนวน        21   ราย         จัดเก็บได้                 8,000.00             บาท

รู้จักภาษี...รู้จักหน้าที่
ชำระภาษีตามกำหนด
ภาษีท้องถิ่น  เป็นภาษีที่กฎหมายกำหนดให้แต่ละท้องถิ่น มีอำนาจในการจัดเก็บเพื่อใช้ในการทำนุบำรุงและพัฒนาท้องถิ่น

ภาษีมีกี่ประเภท ?     ภาษีท้องถิ่นมี 3 ประเภท ดังนี้

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น ตึกแถว อาคาร บ้านเช่า บริษัท อู่ซ่อมรถ เป็นต้น

2. ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายทุกชนิดที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณา ที่ทำให้เกิดรายได้ โดยเจ้าของป้ายจะต้องเสียภาษีเป็นรายปี

3. ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- เจ้าของทรัพย์สิน  หรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงาน

- เจ้าหน้าที่ ภายในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ ของทุกปี

- ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา

ภาษีบำรุงท้องที่

- เจ้าของที่ดินไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

- ภายในเดือนมกราคม เมษายนของทุกปี

- หากไม่ชำระภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 2 ต่อเดือน

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

1.สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา

ภาษีป้าย

- เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1)

- ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเดือนมกราคม มีนาคม ของทุกปี

- ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

1. รูปถ่ายป้าย

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา

*** อัตราเงินเพิ่มค่าภาษี หากชำระเงินภาษีเกินกำหนด***

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ระยะเวลาที่ชำระภาษี เดือน ม.ค.-ก.พ.

                ชำระเกิน  1 เดือน คิดเงินเพิ่ม ร้อยละ 2.5

                ชำระเกิน 2 เดือน คิดเงินเพิ่ม ร้อยละ 5

                ชำระเกิน 3 เดือน คิดเงินเพิ่ม ร้อยละ 7.5

                ชำระเกิน 4 เดือน คิดเงินเพิ่ม ร้อยละ 10

2. ภาษีป้าย ระยะเวลาชำระภาษี เดือน ม.ค. มี.ค.   

                ชำระเกินกำหนด คิดเงินเพิ่ม ร้อยละ 2 ต่อเดือน

3. ภาษีบำรุงท้องที่ ระยะเวลาชำระภาษี เดือน ม.ค.- เม..

                ชำระเงินเกินกำหนด คิดเงินเพิ่ม ร้อยละ 24 ต่อปี

ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ชั้น 1

สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวย โทร 0-4207-2132

ผู้มีหน้าที่ในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย,ภาษีบำรุงท้องที่จะต้องมายื่นแบบเพื่อชำระภาษี ในห้วงระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ชำระตามกำหนดจะเสียค่าปรับ หากนานวันค่าปรับก็จะเพิ่มมากขึ้น และจะเสียเวลามากขึ้นเช่นกัน

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.