บุคลากรกองการศึกษา

1 supat

2 jeerapan      3 sunantha      4 nuchsara

5 autich      6 jansuda      7 suphaporn

8 graingai

          

กองการศึกษา

                มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการแนะแนว  การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตำราเรียน   การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา  การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา   การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาส่งเสริมการวิจัยการวางโครงการการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบ   การพิจารณากำหนดนโยบาย  แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ  ในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษา   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง    แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น   2   งาน   คือ

                งานบริหารงานการศึกษา    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                -­งานบริหารวิชาการ

                                -งานนิเทศการศึกษา

                                -งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

                งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                -งานกิจการศาสนา

                                -งานส่งเสริมประเพณี   ศิลปวัฒนธรรม

                                -งานกิจการเด็กและเยาวชน

                                -งานกีฬาและนันทนาการ

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.