บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                                                   

2 suphaporn      3 lapath      4 kanlaya

5 chanida      6 nantida      7 mayuree

8 11      12 15      16 19

                                                          

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                มีหน้าที่ดูแลประชาชนในเขตเทศบาลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัย  งานสุขาภิบาล  และ         อนามัยสิ่งแวดล้อม  ซึ่งงานหลักๆ ที่ต้องรับผิดชอบดูแล  ก็คือ

งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

1. งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

2. งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ

3. งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

4. งานป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ

5. งานสุขาภิบาลโรงงาน

6. งานชีวอนามัย

7. งานฌาปนกิจ

8. งานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

1. ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

2. งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค

3. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

งานสัตว์แพทย์

1. งานควบคุมและรับผิดชอบโรงฆ่าสัตว์

2. งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อาศัยตามธรรมชาติ

3. งานระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลที่ประกอบซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์

4. งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์

5. งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

6. งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์

7. งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับด้านสัตว์แพทย์

งานส่งเสริมสุขภาพ

1. งานด้านสุขศึกษา

2. งานอนามัยโรงเรียน

3. งานอนามัยแม่และเด็ก

4. งานวางแผนครอบครัว

5. งานสาธารณสุขมูลฐาน

6. งานโภชนาการ

7. งานสุขภาพจิต

กองทุนหลักประกันสุขภาพ  (สปสช.)

                -  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข   ของหน่วยบริการหรือสถานบริการ  เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง  และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่  สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

งานบริการ

- บริการขอ/ต่อ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- บริการขอ/ต่อ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือผสมอาหาร

- บริการขอ/ต่อ ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

- บริการควบคุมมลพิษและแก้ไขเหตุรำคาญ

- บริการเก็บขยะมูลฝอย

- บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงพาหนะนำโรค

- บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด

- บริการตัดกิ่งไม้และเก็บขน

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.