บุคลากรกองช่าง

1 tongchai

2 nachthapong      3 nikhom      4 nachthapong

5 suwach      6 sarawuch      7 pitakpong

8 wuchtipong      9 sineenach      10 duangjan

กองช่าง

                มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการ   ใช้จ่ายเงินของเทศบาล  การอนุมัติ  เพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล    งานบำรุงซ่อม   และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล   การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ   และการออกแบบก่อสร้างแก่เทศบาล   และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   งานควบคุมอาคาร  การดูแล   ควบคุม  ปรึกษา  ซ่อมแซม  วัสดุครุภัณฑ์   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4   งาน   คือ

                งานก่อสร้าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                -งานก่อสร้างและบูรณะถนน

                                -งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ

                                -งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

                                -งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

                งานออกแบบและควบคุมอาคาร    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                -งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

                                -งานวิศวกรรม

                                -งานประเมินราคา

                                -งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

                                -งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

                                -งานออกแบบ

                งานประสานสาธารณูปโภค    มีหน้าที่ความรับผิ ดชอบ

                                -งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา

                                -งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร

                                -งานระบายน้ำ

                                -งานจัดตกแต่งสถานที่

                งานผังเมือง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                -งานสำรวจและแผนที่

                                -งานวางผังพัฒนาเมือง

                                -งานควบคุมทางผังเมือง

                                -งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.