บุคลากรสำนักปลัด

1 saran

2 tanasin      3 nantana      4 suttipong

5 mataporn

6 netchanok      7 wanrop      8 duangduan

 

9 supathtra      10 yutthana      11 yod

12 benjamad      13 apiwath      14 wittawad

15 sarawut      17 jeerasak      16 pongitsara

18 pichit      19 ploypairin      20 naddaporn

21 aekkapong           

                สำนักปลัดเทศบาล­  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้

กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักกอง  หรือมีส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 

                งานธุรการ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                (1)  งานธุรการและงานสารบรรณของเทศบาล

                                (2)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่   วัสดุอุปกรณ์   การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

                                (3) งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ

                                (4)  งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                                (5)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศเทศบาล

                                (6)   จดรายงานการประชุม

                                (7)  ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องทำงานของผู้บริหารงาน

                                (8)  ทำงานด้านสารบรรณ  เก็บเอกสารต่าง ๆ  ของสภาเทศบาล

                                (9)  จดรายงานการประชุมสภาเทศบาล

                                (10) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล

                                (11) ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องประชุมสภาเทศบาล

                                (12) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  และนายกเทศมนตรี

                                (13) งานเลขานุการผู้บริหาร

                                (14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                (1)   งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

                                (2)   งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจำ

                                (3)   งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

                                (4)   งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

                                (5)   งานพัฒนาบุคลากร  เช่น   การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาและดูงาน  การลาศึกษาต่อขอรับทุนการศึกษา

                                (6)   งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล   และลูกจ้างประจำ

                                (7)   งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง

                                (8)   งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

                                (9)   งานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ

                                (10) งานรับตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ

                                (11) งานเกี่ยวกับการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (โบนัส)

                                (12) งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน   ย้าย   และเลื่อนระดับ

                                (13) งานการสอบแข่งขัน   สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก

                                (14) งานการจัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง

                                (15) งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง   ตลอดจนการร้องทุกข์หรือการอุทธรณ์

                                (16)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักพรรดิมาลา   และผู้ทำคุณประโยชน์

                                (17)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                (1)   งานบริหารงานทั่วไป  หรืองานเลขานุการ

                                (2)   งานพิจารณาศึกษาวิเคราะห์  ทำความเห็น  เสนอแนะ

                                (3)   งานจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม  บันทึกเสนอที่ประชุม  รายงานการประชุมและอื่น ๆ

                                (4)   งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล

                                (5)   งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                                (6)   งานด้านประชาสัมพันธ์  และอำนวยความสะดวกแก้ผู้ติดต่อของรับบริการสารสนเทศ

                                (7)   งานประสานและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

                                (8)   งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย

                                (9)   งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

                                (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                - งานศึกษา  รวบรวม  วิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผนและให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการ 

วางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ

                                - งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล  และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

                                - งานทะเบียนประวัติ   และบัตรประวัติคณะผู้บริหาร  สมาชิสภาเทศบาล    พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจำ   และพนักงานจ้าง

                                - งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

                                - งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

                                - การเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล

                                - งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                - งานรวบรวมวิเคราะห์ให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็น

                                - งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงาน   หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

                                 - งานวิเคราะห์พยากรณ์การเติบโตของประชากรในเขตเมือง   และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก

                                - งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้

                                 - รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต

                                - งานจัดเรียบเรียงแผนพัฒนา   การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี

                                - งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                                - งานอื่น ๆ   ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

                   งานพัฒนาชุมชน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                - การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชนเทศบาลตำบลน้ำสวยเพื่อจัดทำแผนงาน

                                - การดำเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ   แสวงหาผู้นำท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือ

                                - เป็นที่ปรึกษากลุ่มการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

                                - งานจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  ในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย

                                - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่างสารต่าง ๆ   ของเทศบาล

                                - ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสนใจ   ความเข้าใจ   และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตน

                                - งานอื่น ๆ   ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

                   งานทะเบียนราษฎร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                - ควบคุมดูแล   ตรวจสอบ  และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานทะเบียนราษฎร

                                - ให้คำปรึกษา   แนะนำและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของงานทะเบียนราษฎร

                                - จัดทำรายงานสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎรให้เทศบาลทราบทุกเดือน

                                - รับแจ้งเกี่ยวกับการขอเลขประจำบ้านจนเสร็จสิ้นขั้นตอนตามระเบียบ ฯ

                                - จัดเก็บแบบพิมพ์    ทะเบียนบ้านฉบับปี  2499,2515,2526    และฉบับคอมพิวเตอร์อย่าให้เกิดการสูญหาย

                                - งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                - ควบคุมดูแลตรวจสอบและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                - ปกครองและบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล   พนักงานจ้าง   และลูกจ้างประจำในสังกัด  ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ   กฎ   ข้อบังคับ   วินัยของทางราชการ  

                                - งานจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                - ควบคุมดูแล   และตรวจสอบการบำรุงรักษา   และซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ดับเพลิง   รถยนต์บรรทุกน้ำ   รถยนต์ตรวจการณ์   เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                - งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

                                - งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

                                - งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

             

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.